Individuālā supervīzija

Individuālajā supervīzijā tiekas supervizors un supervīzējamais, lai sistemātiski analizētu  un reflektētu ar profesionālo lomu un darbību saistītiem jautājumiem.  Individuālā supervīzijā supervizējamais var dziļāk un daudzpusīgāk atklāt un izvērtēt savas jūtas, pārdomas, radušos neizpratni vai grūtības savā darbā.  Savukārt supervizors nodrošina supervizējamam konfidencialitāti, drošu vidi, uzticēšanās un atklātības gaisotni.

Individuālajās Supervīzijās iespējamie virzieni:

 • risinājumu meklēšana problēmsituācijām,
 • profesionālo iemaņu attīstība,
 • atbalsts lēmumu pieņemšanas procesos,
 • refleksija par darbu,
 • lomu savijumu izpēte,
 • profesionālo situāciju pārvarēšanas risinājumi un to pielietošana ikdienas darbā,
 • stresa un izdegšanas mazināšana,
 • atbalsts pārmaiņu procesos,
 • inovatīvu risinājumu atrašana jauniem izaicinājumiem,
 • atbalsts grūtās profesionālās situācijās,
 • komunikācijas kvalitātes un sadarbības metožu apgūšana,
 • mācīšanās labāk izprast sevi,
 • reflektīva un nepārtraukta mācīšanās u.c.

Indviduālā supervīzija  ir 60  min gara, ieteicama reizi 2 nedēļās.

 1 sesijas cena no  EUR 40 (lūgums sazināties par cenas saskaņošanu) 

Es nevaru nevienam neko iemācīt, es varu tikai veicināt domāšanu (Sokrāts)


Supervizors, supervīzija, Liene BleideleUzzināt vairāk, pieteikties