Pašnodarbināta persona - LIENE BLEIDELE vien. reģ. Nr.22077512213, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 82 -13, Rīga, LV-1082 (turpmāk – Lienes Vīzija), ir tīmekļa vietnes lienesvizija.lv īpašnieks un uzturētājs. Lienes Vīzija apņemas aizsargāt tās rīcībā nonākušo fizisko personu datu privātumu, kā arī apstrādāt un uzkrāt tikai tādus datus, kas ir tiesiski iegūti un ir nepieciešami mūsu darbības nodrošināšanai. Apmeklējot un izmantojot tīmekļa vietni lienesvizija.lv, tās apmeklētāji piekrīt šeit aprakstītajiem Privātuma politikas noteikumiem.

PERSONAS DATU IEGUVE UN IZMANTOŠANA

Par personas datiem ir uzskatāma informācija, kuru persona sniedz Lienes Vīzija, lai pieteiktos konsultācijai, pakalpojuma saņemšanai, sniegtu atsauksmi, sazinātos ar Liene Vīzija . Vietnē var tikt lūgts norādīt Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un interesējošo jautājumu. Iegūtos datus Lienes Vīzija var izmantot, lai sazinātos ar Jums. Ja būsiet atzīmējis piekrišanu uzņēmuma kontaktpersonas datu (vārds, uzvārds, tālruņa numura, e-pasta adreses) publicēšanai vietnē lienesvizija.lv, Lienes Vīzija šos datus būs tiesīga publicēt vietnes lapā atsauksmēm. 

DATU DROŠĪBA

Visi personas dati, kas kļuvuši zināmi Lienes Vīzija par tīmekļa vietnes lienesvizija.lv lietotājiem, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. Personas dati tiek apstrādāti un izmantoti tikai šajā Privātumu politikā norādītajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā. Apstrādājot un glabājot personas datus, Lienes Vīzija nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai Lienes Vīzija īpašniecei un lienesvizija.lv uzturētājai.

Lienes Vīzija nodrošina personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām pusēm, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM, TO AKTUALIZĒŠANA VAI DZĒŠANA

Lienes Vīzija apņemas nodrošināt personas datu pareizību, atbilstoši tai informācijai, kas ir nonākusi mājas lapas turētāja rīcībā, lietojot tīmekļa vietni lienezvizija.lv.

Tīmekļa vietnes lienesvizija.lv apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti un datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst minētajam datu apstrādes nolūkam. Gadījumā, ja Jūs vēlaties dzēst savus personas datus vai tajos veikt izmaiņas, vai arī Jums radušies jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam sazināties ar Lienes Vīzija pa e-pastu: lienesvizija@gmail.com.

PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS

Mēs pieņemam, ka pirms tīmekļa vietnes lienesvizija.lv izmantošanas, Jūs esat izlasījuši šo Privātuma politiku un esat akceptējuši to. Ja nepiekrītat šai Privātumu politikai, lūdzam neiesniegt nekāda veida informāciju, izmantojot vietni lienesvizija.lv. Lienes Vīzija patur tiesības bez brīdinājuma un jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku. Aktuāla ir tīmekļa vietnē lienesvizija.lv pieejamā Privātuma politikas redakcija.

Ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistītajos jautājumos, kā arī citos gadījumos lūdzam sazināties pa e-pastu: l.bleidele@gmail.com.