Grupas supervīzija -

Grupas supervīzija ir speciālistu konsultēšana vairāku personu klātbūtnē. Supervizors strādā ar 4-10 profesionāļu grupu, kuri ikdienā nav cits no cita atkarīgi (nav padoto un augstākstāvošo attiecībās). Risina ar  profesionālo darbību saistītos grupas dalībnieku jautājumus. Katrs grupas dalībnieks bagātina grupu ar savu profesionālo pieredzi, spējām, prasmēm. Konkrēto problēmu apdomā un analizē vesela speciālistu komanda nevis tikai viens supervizors un supervīzējamais. Grupu supervīzijas priekšrocība slēpjas faktā, ka tā veido dabisku vidi profesionālajai socializācijai un šādi ir iespējams arī gūt nepastarpinātu pieredzi. Grupas supervīzijas procesā rodas jauni skatījumi, plašas iespējas eksperimentēt ar idejām un pielietot dažādas metodes. 

Komandas supervīzija-

Komandas darbs tiek uzskatīts par nozīmīgu  sociālā darba jomā un arī uzņēmējdarbībā. Komandu supervīzijas izmanto personāla kvalifikācijas pilnveidošanai savas organizācijas ietvaros. Piedaloties visai darbinieku komandai, tiek analizēts tas veids, kādā komandas locekļi dod savu ieguldījumu un sastrādājas izvirzītā mērķa sasniegšanā. Supervizors strādā ar komandu, risina jautājumus, kas saistīti ar sadarbību, komunikāciju, attiecībām, konfliktiem, darba efektivitāti (lomas, atbildība, procesi), stratēģijām, pārmaiņām. 


www.supervizija.lv


Sazināties